• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.04.2015

Sprawozdania z działalności OIP w Warszawie

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Działalności kontrolno-nadzorczej, mającej na celu uzyskanie poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych zakładach, towarzyszą działania o charakterze promocyjno-prewencyjnym, które służą kształtowaniu nawyków bezpiecznej pracy i popularyzacji obowiązujących przepisów. Zakres jej działania i uprawnień określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 404 ze zm.) oraz statut, stanowiący załącznik do zarządzenia marszałka Sejmu z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 58, poz. 657, z 2009 r. Nr 8, poz. 76 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 19). Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi. Nadzór nad PIP sprawuje Rada Ochrony Pracy. Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy oraz 16 okręgowych inspektoratów pracy, w ramach których funkcjonują 42 oddziały.

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy powołany przez marszałka Sejmu RP.

Poniżej znajdą Państwo pliki zawierające szczegóły sprawozdań rocznych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności
 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne