Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy, z siedzibą ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.pip.gov.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
  1. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy;
  2. na podstawie zawartych umów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. inne jednostki organizacyjne PIP,
  2. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  3. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania danych reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Państwowej Inspekcji Pracy stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2018 r., z późniejszymi zmianami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Szukaj

Logo PIP

Menu