• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.05.2018

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Prac w Warszawie,  z siedzibą ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.pip.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.  o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
 4.   Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • inne jednostki organizacyjne PIP,
  • uprawnione organy publiczne,
  • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

GIP Przejdź do GIP Porady prawne